Machtiging automatisch incasseren v/d contributie.

 

Beste Vogelvriend,

 

We willen u de mogelijkheid aanbieden om via een automatische incasso opdracht uw lidmaatschapskosten te betalen.

U kunt ons machtigen via het formulier MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO en deze machtiging afgeven op

de komende ledenbijeenkomst of in een voldoende gefrankeerde envelop sturen aan:

 

Penningmeester De Vogelvriend

P.A.M. Straver

Oudelandselaan 189

2652ER Berkel en Rodenrijs

 

Doe dit a.u.b. voor eind februari.

De incasso van uw contributiebedrag zal in de 2e week van maart in het contributiejaar plaatsvinden.

 

Voordelen voor u:

 

Van uw bijdrage gaat minder verloren aan transactiekosten.

U loopt geen achterstand op bij de betaling van uw jaarlijkse contributie.

Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan heeft u 8 weken de tijd om opdracht te†† geven aan uw bank- of

giro-kantoor het bedrag terug te boeken via formulier TERUGBOEKINGSOPDRACHT AUTOMATISCHE AFBOEKING

 

Voordelen voor ons:

 

Minder administratieve handelingen.

Lagere transactiekosten.

∑ Op tijd geld voor de contributie afdracht naar de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

De automatische incasso wordt door ons stopgezet wanneer u ons schriftelijk daartoe opdracht geeft via

formulier INTREKKING MACHTIGING, of uw lidmaatschap of donateurschap (schriftelijk)

beŽindigt (zie hiervoor de voorwaarden voor beŽindiging van het lidmaatschap in onze statuten en huishoudelijk regelement).

 

Namens het bestuur,

 

Andrť Leeuwenstein (Secretaris De Vogelvriend)


_________________________________________________________________________

Formulier - MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO -

 

Ik geef hierbij tot wederopzegging toestemming aan De Vogelvriend afdeling B18 om het voor mij verschuldigde contributiegeld jaarlijks via automatische incasso te innen:

 

Naam: ††††††††††† ________________________________________________________________

 

Voorletters: ††† ________________________________________________________________

 

Adres ________________________________________________________________

 

Postcode: ††††† ______________ Plaats: ___________________________________________

 

 

Registratienummer NBvV:††† _____________________________________

 

Bank / Giro nummer*: ††††††††† _____________________________________

 

Ik ga akkoord met de regeling die in de begeleidend brief is vermeld. Deze machtiging afgeven op de komende ledenbijeenkomst of in een voldoende gefrankeerde envelop sturen aan:

 

Penningmeester De Vogelvriend

P.A.M. Straver

Oudelandselaan 189

2652ER Berkel en Rodenrijs

 

Datum: †††††††††† ______________________

 

 

 

Handtekening: _____________________

 

 

 

* Let op dat uw naam overeen moet komen met de naam die behoort bij het bank- of gironummer.

 

 


_________________________________________________________________________

Formulier - INTREKKING MACHTIGING -

 

Ik trek hierbij de machtiging in, die verleend is aan De vogelvriend afdeling B18 om het verschuldigde lidmaatschapsgeld jaarlijks van mijn rekening af te schrijven.

 

Naam: ††††††††††† _______________________________________________________________

 

Voorletters: ††† _______________________________________________________________

 

Adres _______________________________________________________________

 

Postcode: ††††† ______________ Plaats: __________________________________________

 

Registratienummer NBvV:††† ___________________________________________________

 

Bank / Giro nummer*: ††††††††† ___________________________________________________

 

Deze intrekking In een voldoende gefrankeerde envelop sturen aan:

 

Penningmeester De Vogelvriend

P.A.M. Straver

Oudelandselaan 189

2652ER Berkel en Rodenrijs

 

Datum: †††††††††† ______________________

 

 

Handtekening: _____________________

 

 

* Let op dat uw naam overeen moet komen met de naam die behoort bij het bank- of gironummer.


 

__________________________________________________________________________

Formulier - TERUGBOEKINGSOPDRACHT AUTOMATISCHE AFBOEKING

 

 

Ondergetekende:

 

Naam: ††††††††††† ________________________________________________________________

 

Voorletters: ††† ________________________________________________________________

 

Adres ________________________________________________________________

 

Postcode: ††††† ______________ Plaats: ___________________________________________

 

 

Bank / Giro nummer*: ††††††††† _____________________________________

 

 

Op (datum) ††† ________________________ is een bedrag van Ä ________________________ ten laste van mijn rekening geboekt, ten gunste van De Vogelvriend te Berkel en Rodenrijs, ik geef u de opdracht dit bedrag terug te boeken.

 

 

Datum: ††††††††††††††††††††† _____________≠≠≠≠≠≠≠≠_______≠≠≠_

≠≠

 

Handtekening: †††††††††† _____________________

 

 

*Bankrekeninghouders kunnen deze kaart afgeven bij het kantoor waar ze de rekening hebben. †††††††

*Girorekeninghouders moeten deze kaart inzenden in een giro-envelop naar hun girokantoor.